Sign In

KUALITI KEHIDUPAN YANG TINGGI

10 Negara Teratas Di Dunia Menurut Indeks Pembangunan Manusia (UNDP)

Matlamat ini bertujuan untuk memberikan kualiti kehidupan yang tinggi setaraf dengan negara-negara maju di dunia. Untuk mencapai hasrat ini, tumpuan diberikan kepada penyediaan satu ekosistem yang holistik meliputi pelbagai aspek kehidupan seperti penyediaan kemudahan dan infrastruktur penting, keselamatan negara, penjagaan alam sekitar dan pemberian perlindungan sosial bagi semua lapisan masyarakat.

Selaras dengan tumpuan tersebut, di bawah Kerangka Kerja Wawasan Brunei 2035, Matlamat 2 mempunyai lima (5) Hasil Pencapaian Kebangsaan, sebelas (11) Bidang Utama dan empat belas (14) Petunjuk Prestasi Utama Kebangsaan.

Matlamat Wawasan

Hasil Pencapaian Kebangsaan

Bidang Utama

KPI

Kualiti Kehidupan

Kualiti Kehidupan

Taraf Hidup yang Tinggi

Taraf Hidup yang Tinggi

Mempertahankan Kedaulatan dan kestabilan

Mempertahankan Kedaulatan dan Kestabilan

Persekitaran Lestari

Persekitaran Lestari

Masyarakat yang Bersepadu dan Berdayatahan

Masyarakat Yang Bersepadu dan Berdaya Tahan

Keselamatan dan Kesihatan Tempat Kerja Bertaraf Antarabangsa

Kesihatan dan Keselamatan Tempat Kerja Bertaraf Antarabangsa

 • Warga sihat
 • Utiliti dan Infrastruktur Awam Yang Berkualiti Tinggi yang boleh diakses oleh semua
 • Pemilik kediaman yang tinggi
 • Peningkatan tahap sosial
 • Pemberian perkhidmatan yang cemerlang
 • ​Salah satu negara yang terselamat di dunia
 • ​Persekitaran yang bersih dan hijau
 • Jaminan sosial yang inklusif dan berdayatahan
 • Rakyat yang mempunyai nilai-nilai teras
 • Keharmonian sosial melalui perpaduan masyarkat
 • Kesedaran & Pematuhan Industri kepada Perundangan / Piawaian Kesihatan dan Keselamatan Tempat Kerja

14 KPI